Vores policy

Frisko skal være:
Tæt på kunder og forbrugere med stærke varemærker og produkter, som både giver oplevelser og spreder glæde.

En grænseløs arbejdsplads, hvor der skabes tilfredsstillelse gennem stimulans, kreativitet og udvikling. Den virksomhed, der fører an i udviklingen, fagligt og innovativt.

Politikker: Kvalitet og miljø

 • Politik for Unilever Danmark A/S
 • Kvalitet, Produktsikkerhed, Miljø og Arbejdsmiljø
 • Frisko er Danmarks største isvirksomhed. Vi skal være tæt på kunder og forbrugere med stærke varemærker og produkter, som både giver oplevelser og spreder glæde.
 • Det er vores fælles ansvar at give forbrugere og kunder et sikkert produkt af den rigtige kvalitet.
 • Vi arbejder med at forebygge risici for forbrugernes helbred ved at have velfungerende kvalitetssikringssystemer.
 • Den rigtige kvalitet er derfor alles opgave og alles ansvar.
 • Vi tager hensyn til produktsikkerhed, miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøet, når vi introducerer nye produkter og processer.
 • Vi forebygger forurening og støj samt mindsker affald og brug af naturressourcer for på denne måde at skabe en kredsløbstilpasset virksomhed.
 • Frisko stræber efter at skabe en virksomhed, som er fri for risici for ulykker for at forhindre skader og sygdomme.
 • Vi ønsker at give vores medarbejdere mulighed for personlig udvikling og gode sociale relationer, så at de trives og fungerer godt i deres arbejde.
 • Kontinuerlig forbedring inden for kvalitets-, produktsikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøområdet er en del af vores daglige aktiviteter, og vi styrer arbejdet med effektive ledelsessystemer.
 • Vi følger gældende lovgivning og Unilevers krav.
 • Vi tager et personligt ansvar for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, når vi gennemfører vores arbejdsopgaver og indhenter den viden, der er nødvendig for at kunne udføre et effektivt stykke arbejde.
 • Afslutningsvis er vi alle bevidste om, at vores succes helt afhænger af vores evne til at tilfredsstille forbrugernes og kundernes behov med vores varemærker og produkter hver dag, overalt.

Forretningsmiljø

 • Unilever-koncernen
 • Generelle regler og forretningsprincipper
 • Forord fra koncernledelsen
 • Unilever er kendt for at drive sine virksomhedsaktiviteter med fuld respekt for de mennesker og institutioner, som virksomheden kan påvirke. Vores gode omdømme er et aktiv, der er lige så værdifuldt som vores medarbejdere, vores fabrikker og vores varemærker.
 • Vores primære opgave er at være en lønsom virksomhed, hvilket indebærer investeringer med henblik på vækst og en balance mellem kortsigtede og langsigtede interesser. Det indebærer også omtanke for vores kunder, medarbejdere, aktionærer og leverandører samt det samfund, vi driver vores virksomhed i.
 • I arbejdet med at opnå vores virksomhedsøkonomiske mål er det vigtigt, at alle medarbejdere forstår vores værdier og agerer i overensstemmelse med dem, og at de deler Unilevers grundsyn på, hvordan virksomheden skal drives.
 • På området forretningsetik og moral er det let at lave højtravende løfter uden større praktisk forankring. De generelle regler og principper, som præsenteres i dette dokument, udgør dog selve grundlaget. Der findes også mere detaljerede retningslinjer, som udvikles fortløbende og tilpasses til de forskellige landes og koncernselskabers behov.
 • Vores generelle regler og forretningsprincipper er en grundlæggende principforklaring fra Unilevers side, som vi vil formidle til jer.

Niall FitzGerald Anthony Burgmans
Juni 2000

Niall FitzGerald Anthony Burgmans
Juni 2000

Forretningsprincipper

Adfærdsregler

Koncernens selskaber skal drive deres virksomhed på en ærlig og hæderlig måde med respekt for de mennesker og institutioner, som selskaberne har kontakt med.

Lovlydighed

Unilever-koncernens selskaber skal følge gældende love og forordninger i de lande, hvor de er virksomme..

Medarbejdere

Unilever-koncernens selskaber skal udelukkende rekruttere, ansætte og forfremme sine medarbejdere på grundlag af de meritter og den kompetence, der kræves til de aktuelle arbejdsopgaver.

Unilever stræber efter at tilbyde sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø overalt i verden.

Unilever anser det for at være vigtigt at opretholde en god kommunikation med sine medarbejdere, hvilket normalt sker gennem intern virksomhedsinformation og samråd.

Interessekonflikter

Unilever forventer, at de ansatte afholder sig fra privat virksomhed og finansielle engagementer, som kan komme i konflikt med deres arbejde og loyalitet over for Unilever. Der tages foranstaltninger for at sørge for, at medarbejderne får passende information om de områder, hvor sådanne interessekonflikter kan opstå.

Samfundsengagement

Unilever støtter ikke nogen politiske partier og giver ikke økonomiske bidrag til grupper, hvis virksomhed går ud på at fremme partipolitiske interesser.

Koncernens selskaber opfordres til at fremme og forsvare deres legitime forretningsinteresser. Dette kan ske ved at tage spørgsmål op til debat og diskutere specifikke myndighedstiltag og beslutninger, enten direkte eller indirekte via organisationer som brancheforbund, handelskamre og arbejdsgiverforeninger.

På områder hvor Unilever og dets datterselskaber besidder værdifuld erfaring, opfordres de til at samarbejde med regeringer, privatpersoner, myndigheder og andre organisationer for som høringsorgan eller i anden form at påvirke udformningen af forslag til love og andre forordninger, som kan påvirke selskabernes berettigede interesser.

Selskaber inden for Unilever opfordres også til at besvare forespørgsler fra myndigheder og andre offentlige organer om information, iagttagelser eller synspunkter i spørgsmål, som er relevante for selskabernes virksomhed og det samfund, de er virksomme i.

Kvalitetssikring

Unilever har forpligtet sig til at levere produkter, som gennemgående giver valuta for pengene, både når det gælder pris og kvalitet, og som er sikre at anvende på den tilsigtede måde.

Miljøspørgsmål

Unilever stræber efter at drive sin virksomhed på en for miljøet rigtig og bæredygtig måde. Målsætningen er, at selskabets processer og produkter skal medføre den mindst mulige negative miljøpåvirkning i forhold til virksomhedens berettigede behov.

Konkurrence

Unilever tror på en hård, men retfærdig konkurrence og støtter arbejdet med at udvikle en hensigtsmæssig konkurrencelovgivning. De ansatte modtager information, for at de skal forstå og respektere gældende lovgivning.

Retvisende økonomisk redegørelse

Unilevers økonomiske redegørelse og de tilhørende dokumenter skal nøjagtigt beskrive og redegøre for de bagvedliggende transaktioner. Der må ikke oprettes eller opretholdes nogen skjulte konti eller ikke-bogførte transaktioner, midler eller aktiver.

Bestikkelse

Unilever tager ikke imod og giver ikke bestikkelse for at opnå eller give andre forretningsmæssige eller økonomiske fordele. Unilevers medarbejdere instrueres i straks og uden undtagelse at afvise krav om eller tilbud om sådan bestikkelse.

Anvendelse

Disse generelle regler og forretningsprincipper gælder for koncernens selskaber i hele verden. I de tilfælde hvor Unilever er parthaver i andre projekter eller tilsvarende, vil disse regler og principper aktivt blive sat igennem. Dette påvirker i høj grad selskabets beslutning om at deltage i eller fuldføre sådanne aktiviteter.

Efterlevelse

Unilevers bestyrelse er ansvarlig for, at disse generelle regler og forretningsprincipper formidles til, forstås og følges af alle medarbejdere. En uafhængig funktion for intern kontrol hjælper bestyrelsen med at overvåge, at reglerne og principperne efterleves.

Unilevers bestyrelse vil ikke kritisere lokale virksomhedsledelser for eventuelle forretningsmæssige tab som følge af efterlevelse af disse regler og principper. På samme måde forpligter Unilevers bestyrelse sig til at sørge for, at ingen medarbejder bliver negativt berørt, såfremt han eller hun gør bestyrelsen eller virksomhedsledelsen opmærksom på, at reglerne og principperne er blevet overtrådt, eller at der er mistanke om, at de kan blive overtrådt.

I denne publikation anvendes udtryk som ”Unilever”, ”Unilever-koncernens selskaber”, ”selskaberne” og lignende for at lette henvisningen til de mange individuelle virksomheder, som udgør Unilever N.V., Unilever PLC og deres respektive datterselskaber. Med ”Unilevers bestyrelse” menes bestyrelsesmedlemmerne i Unilever N.V. og Unilever PLC.

©Unilever N.V./Unilever PLC.

Yderligere eksemplarer af den danske oversættelse kan bestilles fra Unilever Sveriges informationsafdeling.